Om FSM – Förbundet Sveriges Museivänföreningar

FSM tidigare Sveriges Vänföreningar för konst och kultur (SVK) är en oberoende ideell riksorganisation som grundades i oktober 1989 efter internationell förebild under namnet Förbundet Sveriges Museivänner. 

När organisationen 2012 utvidgades till att även omfatta stöd- och intresseföreningar knutna till andra kulturinstitutioner, ändrades namnet till det nuvarande Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. De ca 25 medlemmarna är medlemsvänföreningar som tillsammans har c:a 40 000 medlemmar. Vid årsmötet 2021 beslutades om ett namnbyte av föreningen till Förbundet Sveriges Museiföreningar, FSM

Förbundets främsta syfte är att stödja medlemsföreningarna i deras arbete liksom att verka för och underlätta tillkomsten av nya föreningar. Det gör vi genom att i föreningsadministrativa frågor fungera som en erfarenhetsbank, till vilken blivande och redan verksamma föreningar kan vända sig för rådgivning. FSM verkar dessutom genom att

  • uppmuntra till och medverka vid bildandet av nya vänföreningar,
  • främja och ta initiativ till informationsutbyte mellan vänföreningar,
  • delta i samhällsdebatten inom konst och kultur och eftersträva att bli accepterad som remissinstans för myndigheter inom kulturområdet.

Som en naturlig utveckling av vår verksamhet har vi under åren vid olika tillfällen kunnat agera företrädare för flera vänföreningar i samtal med olika myndigheter. Detta ledde till att vi för några år sedan valde att gå in som remissinstans i den stora museiutredningen 2014/15, eftersom vänföreningarnas roll i museivärlden inte alls uppmärksammats i utredningen.

Riksantikvarieämbetet har ett särskilt uppdrag att främja utveckling och samverkan inom museiområdet. I samtal med ämbetet lyckades FSM utverka stöd för en egen studie av vänföreningarnas roll i museisverige (Museets bästa vän). Denna överlämnades till Kulturdepartementet, berörda myndigheter och intresserade vänföreningar och har i sin tur lett till en pågående dialog med ämbetet (RAÄ).

FSM arrangerar informella informationsträffar för utbyte av idéer och erfarenheter föreningarna emellan. Vi har under åren också arrangerat program/seminarier i frågor av gemensamt intresse för vänföreningarna och deras medlemmar.


FSM är medlem i World Federation of Friends of Museums (WFFMsom ger ett världsomspännande kontaktnät och skapar förutsättningar för ett omfattande internationellt kunskapsutbyte. WFFW är en aktiv organisation med ett 50-tal medlemmar i såväl Europa och Asien som Nord-och Sydamerika.

Vad är en vänförening?

En vänförening är en fristående ideellt arbetande organisation vars syfte är att stödja den institution som föreningen är knuten till. Formerna för stödet är varierande. Det kan röra sig om olika volontärinsatser i ett museums eller annan institutions verksamhet.

Genom ekonomiskt stöd via donationer, fonder, stiftelser och medlemsavgifter är vänföreningar ovärderliga bidragsgivare till många kulturinstitutioner. Många vänföreningar utgör dessutom en värdefull kontaktkanal för huvudmannens verksamhet.

Medlemskap i FSM

För att en vänförening skall erhålla medlemskap i FSM skall föreningen vara en ideell stödorganisation till en svensk kulturinstitution (eller motsvarande) med vederbörligen antagna stadgar och en fungerande styrelse. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen för FSM .

Kostnad för medlemskap

Medlemsavgiften i FSM är 250 kr per år för föreningar med upp 1000 medlemmar och 500 kr per år för föreningar med över 1000 medlemmar.

FSM:s styrelse