2018

Informationsträff 15 november 2018
SVK inbjöd sina medlemmar till höstträff den 15 november kl 15.30 på Sjöhistoriska museet.
Projektet ”Museets bäste vän” närmar sig sin slutfas och vid mötet presenterades delar av slutrapporten utifrån vissa huvudfrågeställningar, som framkommit under utredningsarbetet. Vidare redogjordes för hur SVK avser att avsluta arbetet och redovisa rapporten för Riksantikvarieämbetet. Detta kommer att ske till årsskiftet. Distribution av en redigerad version till SVKs medlemmar förväntas ske i februari.

Inför våren räknar SVK med att ha en ny informationsträff i mars. Årsmötet är satt till den 23 maj, då Carl Jan Granquist kommer att berätta för oss om planerna på ett gastronomiskt museum.
23 medlemmar kom till träffen på Sjöhistoriska och som vanligt bjöds på kaffe och bullar.
Läs mera här

Årsmöte 2018

Årsmötet 2018 avhölls torsdag den 31 maj på Tekniska museet. Årsmötet föregicks med visning av delar av Tekniska Museets samlingar. Ciceron var Johan Martin-Löf. Visningen avslutades med kaffe och dopp i museets restaurang. Därefter följde avrapportering av projektet Museets bästa vän av Anders Björklund, fd museichefen på Etnografiska museet, och Stefan Bohman, fd chef på Scenkonstmuseet. Dagen avslutades med årsmötesförhandlingarna.

069.JPG

Informationsträff 15 mars 2018

SVK inbjöd till informationsträff på Sjöhistoriska museet. Hans Christner hälsade alla närvarande välkomna. På agendan stod:

Dataskyddsförordningen, Monica Billmark.
Europaparlamentets och Rådets förordning EU 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän datask.ddsförordning).
En kort presentation av projektet ”Museets bäste vän” Anders Björklund
Medlemsinformation, Hans Christner
Stefan Bohman berättar om ICOMs (the International Council of Museums) verksamhet.

Läs mera här