2017

Informationsmöte 15 november 2017

Hans Christner hälsade alla närvarande välkomna. Konstaterades att sedan årsmötet hade föreningen haft två styrelsemöten varvid man i huvudsak ägnat sig åt projektet ”Museets Bäste Vän” som presenterats på årsmötet. Projektet hade, efter positiva underhandskontakter, inlämnats till Riksantikvarieämbetet. Där man meddelat att beslut om begärda anslag om 350 000 kr kunde väntas i slutet av november detta år. Vid ett positivt beslut återkommer styrelsen med en tidtabell för det vidare arbetet. Läs mera här

Årsmöte 2017

 Årsmötet 2017 avhölls den 31 maj på Sjöhistoriska Museet. Mötet föregicks av ett av SVK arrangerat seminarium ”Att återföra kulturarvsföremål”  – en diskussion om de allt oftare förekommande kraven på att museiföremål skall återföras till tidigare ägare eller tillverkare.

Deltagare fd museichefen Stefan Bohman (Scenkonstens museum), enhetschef Elina Nygård, (Ajtte), fd museichefen Anders Björklund, (Etnografiska) och arkivarie Katarina Thurell. Efter presentationerna serverades kaffe och tillfälle gavs för frågor.

Därefter följde själva årsmötet.  Anders Björklund berättade om projektet ” Museets bäste”, som diskuterats i styrelsen. Projektet blir en kartläggning av Sveriges museivänföreningar omfattningen av nuvarande verksamheter och planer för framtiden. Styrelsen avsåg att ha kontakt med Riksantikvarieämbetet om ev. stöd för projektet.

I den nyvalda styrelsen ingick Hans Christner (ordf), Inger Wijnbladh (sekr), Staffan Gullander, Anders Björklund och Berit Rönnstedt – omval av dessa fem. Till nya medlemmar utsågs Stefan Bohman och Ulla Edberg. Tidigare ledamoten Pontus Silfverstolpe hade avböjt omval.

Årsavgiften lämnades oförändrad för 2018.

Årsmötesförhandlingar 2017 på Sjöhistoriska museet.

Informationsmöte på Sjöhistoriska museet den 7 mars 2017 kl. 15.00.

Vid mötet kommer vi att presentera innehållet i kulturarvspropositionen, som vi kunnat ta del av genom lagrådsremissen. Vi ger en allmän översikt och och kommer därefter ge exempel på skrivningar som i vissa delar kan sägas beröra vänföreningarnas verksamheter. Härutöver sker ett allmänt informationsutbyte mellan närvarande föreningar.

Årsmöte den 31 maj kl. 16.00 på Sjöhistoriska museet

Välkomna!