Stadgar

Stadgar för Förbundet Sveriges Museivänföreningar (FSM)

Antagna vid årsmötet 1999-10-29. Ändrade vid årsmötet 2006-04-27. Ändrade vid årsmötet 2013-06-03.


1. Ändåmål

1.1 FSM är en oberoende ideell riksorganisation öppen för alla vänföreningar för konst och kultur.

1.2 FSM har till uppgift att

 • stimulera och stödja vänföreningar i deras strävan att främja sin verksamhet och utveckling
 • uppmuntra till och medverka vid bildandet av nya vänföreningar
 • främja och ta initiativ till informationsutbyte mellan vänföreningar
 • utse delegater och representanter till nationella och internationella organisationer av intresse för medlemmarna
 • delta i samhällsdebatten inom konst och kultur

2. Organisation

2.1 FSM består av anslutna vänföreningar. Varje ansluten förening äger en (1) röst vid SVK:s årsmöte.

2.2 Verksamhetsår ska vara 1 januari – 31 december.

2.3 Förbundets firma tecknas av styrelsens ordförande, sekreterare och skattmästare var för sig.3. Medlemskap och avgifter

3.1 Till medlem antas alla vänföreningar för konst och kultur. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.

3.2 Årsavgiftens storlek fastställs av årsmötet. Årsavgiften skall helst erläggas före årsskiftet eller i början av verksamhetsåret, dock senast 31 januari.

4. FSM:s organ

4.1 Årsmötet består av ombud från anslutna föreningar. Varje förening utser ett ombud, som skall anmälas till styrelsen senast sju (7) dagar före årsmötet.

4.2 Styrelse: FSM:s styrelse skall bestå av ordförande och ytterligare högst tio (10) ledamöter, som skall vara medlemmar i någon ansluten vänförening.

Styrelsen väljs av årsmötet för en tid av ett år. Styrelsen kan tillfälligt adjungera sakkunniga till en viss fråga.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, skattmästare, sekreterare samt representant till WFFM.

4.3 I särskilda fall må FSM kalla förtjänt person till hedersledamot av FSM.

Valberedning

5.1 Vid årsmötet väljs en valberedning bestående av minst två (2) personer, varav en skall vara ordförande och sammankallande.

Årsmöte

6.1 Årsmöte hålles före maj månads utgång. Tid och plats för årsmötet beslutas av styrelsen.

6.2 Frågor vid årsmötet skall skriftligen ha inkommit två (2) veckor före fastställd tid för årsmötet.

6.3 Kallelse till årsmötet skall skickas ut senast tre (3) veckor före årsmötet.

6.4 Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp till behandling:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Upprättande av röstlängd och godkännande av fullmakter
 3. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
 4. Val av justeringsman tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera protokollet
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse samt balansräkning
 7. Föredragning av revisionsberättelsen
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande
 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleant
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Val av valberedning
 13. Beslut om årsavgiften för det kommande verksamhetsåret
 14. Behandling av inkomna frågor

6.5 Vid årsmötet äger varje ombud en röst. Ombud kan vid frånvaro företrädas genom skriftlig fullmakt. Ingen äger rätt att avge mer än tre röster.

Alla beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.

6.6 Extra förbundsstämma skall hållas, när styrelsen anser sådant erforderligt eller när sådant påkallas av minst 10 förbundsmedlemmar. I kallelse till sådant sammanträde skall angivas, vilka ärenden som skall förekomma vid sammanträdet.

7. Styrelse

7.1 Styrelsen leder förbundets verksamhet mellan årsmötena. Det åligger styrelsen särskilt

 • att handlägga FSM:s angelägenheter så att syften och ändamål främjas
 • att förvalta FSM:s tillgångar
 • att utföra det uppdrag som årsmötet beslutat
 • att förbereda ärenden inför nästkommande årsmöte

Styrelsen sammanträder när verksamheten föranleder det. Kallelse till möte skall helst ske senast 15 dagar före sammanträdet.

8. Stadgeändring, utträde och upplösning

8.1 Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag till ändring skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en (1) månad före årsmötet. För beslut till ändring fordras minst två tredjedelar av de vid årsmötet angivna rösterna.

8.2 Vänförening, som önskar utträda ur FSM, skall anmäla detta till styrelsen senast den 30 september det år, vid vars utgång utträde begärs. Utträde kan endast ske vid kalenderårsskifte.

8.3 För upplösning av FSM fordras beslut av två på varandra följande förbundsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För giltigt beslut erfordras att minst tre fjärdedelar av de på vardera mötet avgivna rösterna biträder förslaget.

Vid upplösning skall beslut fattas om disposition av FSM:s tillgångar. Dessa skall användas för ändamål, som gagnar kulturverksamhet.